Verejné obstarávanie

 

1. Nadlimitné zákazky

2. Podlimitné zákazky

3. Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.